14. 6. Roland

Zítra: Vít

Krajský úřad

pozvánka krajské zastupitelstvo 9.12.2010

pozvánka krajské zastupitelstvo 17.2.2011

pozvánka krajské zastupitelstvo 28.4.2011

pozvánka krajské zastupitelstvo 1.7.2011 mimořádné

pozvánka krajské zastupitelstvo 1.7.2011

pozvánka krajské zastupitelstvo 23.2.2012

pozvánka krajské zastupitelstvo 14.6.2012

vyvěšení veřejné vyhlášky ve lhůtě uvedené na vyhlášce (tj. od 1.10. do 18.10.2010) v souladu s § 20 stavebního zákona a podle § 173 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,vč. elektronické úřední desky :

KRAJSKÝÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBORREGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Sídlo: KarlovyVary, Závodní 353/88, 360 21, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČ: 70891168,DIČ: CZ70891168,

tel.: +420 353 502 111, http://www.kr-karlovarsky.cz,e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linkaKarlovy Vary 1451/RR/10 Veselý/37521.09.2010

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Oznámení o vydání opatření obecnépovahy

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJEKARLOVARSKÉHO KRAJE

Krajský úřadKarlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako příslušný orgán územníhoplánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavebnízákon“),

oznamuje

v souladu s ustanovením§ 25 a §173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„správní řád“) a § 20 stavebního zákona

vydání opatření obecné povahy Zásadyúzemního rozvoje Karlovarského kraje,

které v souladu sustanovením § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, § 171 a § 172 správního řáduvydalo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 16.9.2010 usnesením č. ZK223/09/10.

 

Opatření obecné povahy se zveřejní na úředních deskáchobecních úřadů v obcích Karlovarského kraje (tzn. všech obecních a městských úřadů,úřadů městysů a magistrátu města) a na úřední desce Krajského úřadu Karlovarskéhokraje.

 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnempo dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

 

Současně Vás v souladu s § 172 odst. 2 správního řádua § 20 odst. 2 stavebního zákona informujeme, že vzhledem k rozsahu opatřeníobecné povahy jej není možno zveřejnit v úplném znění na úřední desce. Úplné zněníopatření obecné povahy včetně odůvodnění je k dispozici na těchto místech:

Do listinné podoby opatření obecné povahy Zásady územníhorozvoje Karlovarského kraje je možné nahlížet na Krajském úřadu Karlovarskéhokraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, Krajského úřaduKarlovarského kraje, budova B, Závodní 353/88, Karlovy Vary – Dvory. Zásady územníhorozvoje Karlovarského kraje jsou dále zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup,a to na webových stránkách Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz.

krajský úřad à rozvoj regionu à územní plánování à dokumentace Krajského úřadu Karl.kraje àzásady územního rozvoje.

 

Proti OOP nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst.3 správního řádu).

 

Ing. arch. Jaromír Musil vedoucí odboru regionálníhorozvoje

 

Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu/Úřadu městysu/ Městského úřadu/ Magistrátu města (nehodící se škrtněte) ve lhůtě ode dne 1.10. 2010 do 18.10.2010, což se tímto potvrzuje. Zároveňse potvrzuje, že tato vyhláška byla zveřejněna též způsobem umožňující dálkovýpřístup (§ 25 správního řádu).

Zde ve formátu PDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

 

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168,

tel.: +420 353 502 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary

683/RR/10 Veselý/375 3.05.2010

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

o veřejném projednání návrhu

 

ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako příslušný orgán územního

plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s

ustanovením § 39 odst. 1 a § 22 stavebního zákona, že se o upraveném a posouzeném návrhu Zásad

územního rozvoje Karlovarského kraje, které je návrhem opatření obecné povahy, koná veřejné

projednání

ve čtvrtek 24. června 2010 v 10:00 hodin ve společenském sále Krajské

knihovny Karlovy Vary (v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje),

Závodní 378/848, Karlovy Vary-Dvory.

Dokumentace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, která je návrhem opatření obecné

povahy s odůvodněním, v souladu s ustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

znění pozdějších předpisů, obsahujícím i vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný

rozvoj území, bude minimálně po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. ode dne

25.5.2010, do 23.6.2010 vystavena k veřejnému nahlédnutí, a to:

na webových stránkách kraje www.kr-karlovarsky.cz. krajský úřad . rozvoj regionu . územní

plánování . dokumentace Krajského úřadu Karl.kraje . zásady územního rozvoje;

v listinné podobě na odboru regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, Krajského úřadu

Karlovarského kraje, budova B, Závodní 353/88, Karlovy Vary - Dvory, kancelář č. 303 (3.NP)

Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. dnem po jejím vyvěšení na úřední desce Krajského

úřadu Karlovarského kraje a na úředních deskách obecních úřadů v obcích Karlovarského kraje (tzn.

všech obecních a městských úřadů, úřadů městysů a magistrátu města).

 

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21, Karlovy Vary-Dvory, Česká republika, IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168,

tel.: +420 353 502 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

Dle ustanovení § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu zásad územního rozvoje

podat pouze obce v řešeném území a obce s Karlovarským krajem sousedící (dále jen „dotčené obce")

a zástupce veřejnosti (ve smyslu § 23 stavebního zákona). Nejpozději při veřejném projednání,

může každý uplatnit své připomínky, dotčené obce a zástupce veřejnosti námitky s jejich

odůvodněním a současně musí vymezit území dotčené námitkou. Námitky obcí proti návrhu ZÚR

KK uplatňuje dle §6 odst.6 písm.d) stavebního zákona rada obce v samostatné působnosti.

Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k uplatněným připomínkám a

námitkám.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se dle § 39 odst. 2 stavebního zákona

nepřihlíží.

V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a

musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Adresa pro zasílání připomínek a námitek:

Krajský úřad Karlovarského kraje

odbor regionálního rozvoje

oddělení územního plánování

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary - Dvory

Současně prosíme o zaslání připomínek a námitek i v elektronické formě na adresu:

vlastimil.vesely@kr-karlovarsky.cz.

.

.

 

 

Ing. arch. Jaromír Musil

vedoucí odboru regionálního rozvoje

Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu/ Úřadu městysu/ Městského úřadu/

Magistrátu města (nehodící se škrtněte)

ve lhůtě ode dne 6. 5. 2010 do 22.5. 2010, což se tímto potvrzuje

V ……………………. dne …………………..

(razítko, podpis)

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.stedra.cz

Registrujte se zde

Dotace z kraje

 

Obec Štědrá  v  roce 2023 od Karlovarského kraje obdržela dotaci  v rámci PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU PŘÍPRAVY PROJEKTŮ OPRAVY A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ na Brložec - kostel Sv.Michaela Archanděla - revize a doplnění statiského zajištěbní a stropu  ve výši  50 tis. Kč a na Štědrou - kostel Narození Panny Marie  - revize a doplnění statiského zajištěbní a stropu  ve výši  50 tis. Kč.  Obec Štědrá  v  roce 2023 od Karlovarského kraje obdržela dotaci  na podporu SDH Štědrá  na nákup nového kalového čerpadla Nautilus  ve výši 44 000 ,- Kč. Na obnovu a využití kulturních památek Obec dostala dotaci 120 tis. Kč na restaurování kašny v zámeckém parku. Za všechny dotace děkujeme....

Karlovarský kraj

Logo-KK-2021 jpg.jpg

Živý kraj

Logo_KV.jpg

 

 

Obec Štědrá  v  roce 2022 od Karlovarského kraje obdržela dotaci  v rámci PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU PŘÍPRAVY PROJEKTŮ OPRAVY A VYUŽITÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ HODNOTNÝCH OBJEKTŮ na stavebně historický průzkum Kostela v Brložci ve výši 80 tis. Kč, na zpracování projektové dokumentace na opravu krovu zámku ve Štědré ve výši 100 tis.Kč a na zpracování PD na odvlhčení a odvodnění zámku Štědrá ve výši 180 tis.Kč.  Obec Štědrá  v  roce 2022 od Karlovarského kraje obdržela dotaci  na podporu SDH Štědrá  na nákup nové elektrocentrály do 8kW.  ve výši 43 000 ,- Kč, dále pak finanční příspěvek na hospodaření v lesích v celkové výši 79 973,- Kč.

Karlovarský kraj

Logo-KK-2021 jpg.jpg

Živý kraj

Logo_KV.jpg

Obec Štědrá  v  roce 2021 od Karlovarského kraje obdržela dotaci  z Programu obnovy venkova na opravu MK v obci Lažany  ve výši 140 500 tis. Kč, dále pak dotaci 100 tis. Kč v rámci programu Podpora územně plánovací činnosti Karlovarského kraje na vyhotovení územní studie Zbraslav .  Na akci "Termokamera pro JSDH obce Štědrá " Obec obdržela dotaci ve výši 111 tis. Kč. z Programu na podporu vydávání neperiodických publikací Obec Štědrá obdržela dotaci 20 000,- Kč na brožuru "Zámek Štědrá, zapomenutý klenot Karlovarského kraje". obnovy venkova na opravu MK v obci Lažany  ve výši 140 500 tis. KčNa projekt statického zabezpečení hospodářské budovy Zámku Štědrá  obec obdržela příspěvek ve výši 45 000 Kč.

Karlovarský kraj

Logo-KK-2021 jpg.jpg

Živý kraj

Logo_KV.jpg

Obec Štědrá  v  roce 2020 od Karlovarského kraje obdržela dotaci  z Programu obnovy venkova na obnovu a modernizaci hasičské zbrojnice ve výši 100 tis. Kč, dále pak dotaci 100 tis. Kč v rámci programu Podpora územně plánovací činnosti Karlovarského kraje na vyhotovení územní studie Štědrá- u panelových domů .  Na akci "Obměna pneumatik u cisternové
automobilové stříkačky JSDH obce Štědrá " Obec obdržela dotaci ve výši 60 tis. Kč. Na umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami obec obdržela příspěvek ve výši 214 323,69 Kč, na asanaci jehličnatého dříví insekticidním postřikem příspěvky ve výši 55 207,- Kč a  8 207,50 Kč, na obnovu,zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku příspěvek ve výši 42 028,- Kč, na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za 10/2017 - 12/2018 příspěvek ve výši 918 914,- Kč, na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích příspěvek ve výši 30 732,- Kč.

Za podporu děkujeme. 

Karlovarský kraj

Logo-KK-2021 jpg.jpg

Živý kraj

Logo_KV.jpg

Obec Štědrá  v  roce 2019 od Karlovarského kraje obdržela dotaci  z Programu obnovy venkova na obnovu a modernizaci budov Obce Štědrá (čp.49, čp.4 a hasičská zbrojnice) ve výši 222 590 Kč, dále pak dotaci 100 tis. Kč v rámci programu Podpora územně plánovací činnosti Karlovarského kraje na vyhotovení územní studie Štědrá- veřejné prostranství v centru obce . Z programu KÚKK OŽP byla poskytnuta dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami byla poskytnuta dotace ve výši 164 310 Kč. Z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavební úpravy místních komunikací  jsme na akci oprava komunikace v obci Mostec obdrželi 66 725, 75 Kč. Z Programu pro vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje jsme na akci vybavení JSDH obce novými dýchacími přístroji Draeger PS 4000 obdrželi dotaci ve výši 128 000 Kč. Z programu KÚKK OŽP byla poskytnuta dotace na umělou obnovu porostů , zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 224 902 Kč. Z Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů jsme obdrželi dotaci ve výši 95 000,- Kč na restaurování ciferníků kostelních hodin na kostele Narození Panny Marie ve Štědré.

 

Za podporu děkujeme. 

Karlovarský kraj

Logo-KK-2021 jpg.jpg

Živý kraj

Logo_KV.jpg

 

Obec Štědrá  v  roce 2018 od Karlovarského kraje obdržela dotaci  z Programu obnovy venkova na obnovu a modernizaci budov MŠ a ZŠ  ve výši 150 tis. Kč, dále pak dotaci 30 tis. Kč v rámci programu na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem. Z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí jsme na akci kanalizace Štědrá - I.etapa obdrželi 1 143 376 Kč, z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí Obec Štědrá obdržela dotaci ve výši 145 000,- Kč na realizaci projektu Zámek Štědrá - obnova výklenkové kaple.

Za podporu děkujeme. 

Karlovarský kraj

logoKK.png

Živý kraj

Logo_KV.jpg

Obec Štědrá  v  roce 2017 od Karlovarského kraje obdržela dotaci  z Programu obnovy venkova I. a Programu obnovy venkova II. na obnovu a modernizaci budov MŠ a ZŠ dvakrát ve výši 150 tis. Kč.

Z prostředků Karlovarského kraje obec v r.2017 obdržela 1 669 860 Kč jako dotaci na realizaci investiční akce Štědrá - kanalizace a ČOV.

V letošním roce obec obdržela z rozpočtu Karlovarského kraje dotaci 70 tis.Kč na restaurování kulturní památky - socha Sv.Prokopa u kostela ve Štědré.  

Z rozpočtu Karlovarského kraje obec obdržela dotaci na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami 109 180 Kč.

Z rozpočtu Karlovarského kraje naše obec obdržela dotaci ve výši 438 020 Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Štědrá

Za podporu děkujeme. 

Karlovarský kraj

logoKK.png

Živý kraj

Logo_KV.jpg

Obec Štědrá  v  roce 2016 od Karlovarského kraje obdržela dotaci na hospodaření v lesích, dotaci na opravu kulturní památky - zámku ve Štědré, dotaci z Programu obnovy venkova na dokončení výměny VO v obci Štědrá a dotaci na věcné vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje.

GEOPORTÁL

možnost nahlédnout do aktuálního katastru nemovitostí - mapa

http://www.czechpoint.cz

http://www.epusa.cz

http://www.evirtuos.cz

denik.png

 

zrušení pevné linky

Z důvodu neustálé poruchovosti pevné linky obecního úřadu rozhodli jsme se pevnou linku zrušit. Kontakt na obecní úřad je 725 051 080. Zároveň byla zrušena pevná linka ohlašovny požárů.

Nabídka internetového připojení

Nabídka internetového připojení MD support s.r.o.

Leták

 

 

Poplatek ze psa

Zastupitelstvo obce s platností od 1. 1. 2010 zrušilo poplatek ze psa.

zámek Štědrá

zámek v naší obci byl zařazen mezi šestset nejohroženějších nemovitých památek České republiky.

www odkaz

Počasí

Pátek Zataženo 20/9 °C
Sobota Zataženo 22/14 °C
Neděle Oblačno 23/15 °C
Pondělí Zataženo 26/13 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
účetní závěrka ZŠ a MŠ za r.2023
30 31 1 2 3 4
5 6 7
nabídka pozemků k pronájmu SPÚ K.Vary
8 9 10 11
12
pozvánka zastupitelstvo Obce Štědrá 4.3.2024
pozvánka zastupitelstvo Karlovarského kraje 26.2.2024
13 14 15 16 17 18
19 20 21
OOP 34-2024 MMKV - oprava LC Lažany
22 23 24 25
26
účetní závěrka Obce Štědrá za r.2023
27
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (A2 ZÚR KK) a Vyhodnocení vlivů A2 ZÚR KK na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
28
závěrečný účet SODH za r.2023
záměr darovat pozemky u silnice II/207 v Brložci
29 1 2 3

Návštěvnost stránek

299830